İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES)

Marka, model: Perkin Elmer Optima 2100 DV Atomic Emission Spectrometer – Shimadzu ICPE-9000 Plasma Atomic Emission Spectrometer

Perkin Elmer Optima 2100 DV Atomic Emission Spectrometer sistemi görünümü
Shimadzu ICPE-9000 Plasma Atomic Emission Spectrometer sistemi görünümü

Genel Bilgiler

İndüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES), bir numunede belirli elementlerin ne kadarının olduğunu belirlemek için kullanılan analitik bir tekniktir. ICP-OES ilkesi, daha düşük bir enerji seviyesine geçerken belirli dalga boylarında ışık yayan uyarılmış atomlara dayanır. ICP-OES’de bu enerjinin kaynağı 10.000 Kelvin’de çalışan bir argon plazmasından gelen ısıdır. Her dalga boyunda yayılan ışık miktarı, geçişi yapan atom veya iyonların sayısı ile orantılıdır.

Cihazların Kabiliyetleri

Perkin Elmer Optima 2100 DV

Görüntüleme : Yatay
Nebulizatör : Cross-Flow GemTip
Plazma gücü : 1300 W
Püskürtme odası : Scott tip
Dalgaboyu Aralığı : 167nm – 800nm
Dedektör : CCD
Gaz : Argon

Shimadzu ICPE-9000 Plasma

Görüntüleme : Yatay/Dikey
Nebulizatör : Koaksiyel tip
Plazma gücü : 1200 W
Sprey bölmesi : Siklonik
Dalgaboyu Aralığı : 167nm – 800nm
Dedektör : CCD
Gaz : Argon

Çeşitli malzemeler içindeki 40 elementin çok yüksek hassasiyetle eşzamanlı olarak tespiti
ppb-ppm hassasiyetinde geniş doğrusal aralık
Yüksek matris toleransı
Hızlı analiz

Cihazların Kısıtları

Analizi yapılacak örnek, cihaza zarar vermemesi için askıda katı partiküller içermemelidir.
Katı ve organik içerikli örneklerin analiz öncesi numune ön işlemine (mikrodalga çözündürme) tabi tutulması gerekmektedir.

Yapılan Analizler

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve benzeri laboratuvarlar ile çevre, petrol, kimya, metal, metalürji, maden, jeoloji, çimento, sağlık, tıp, biyoloji, gıda ve benzeri sektörlerin veya ilgili ürünlerinin eser miktardan yüksek konsantrasyon değerlerine kadar geniş bir aralıkta element analizi yapılmaktadır.
Tıbbi, biyolojik, seramik-mineral, toprak, su, toz ve petrol bazlı ve farklı matrisli numunelerde doğru ve güvenilir sonuç odaklı analizler gerçekleştirilmektedir.

Cihaz Personeli

Dr. Sabriye Sel : sabriye.sel@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Erdoğan Kirpi : kirpi@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Tuğçe Unutkan Gösterişli : tugce.unutkan@merklab.yildiz.edu.tr

İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS)

Marka, model: Agilent Technologies, 7700x serisi

Agilent 7700x Serisi ICP-MS Görünümü

Genel Bilgiler

ICP-MS katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ekonomik, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniğidir. Teknik elektromanyetik indüksiyonla 10.000 K sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından örneğin iyonize edilmesi; iyonize elementlerin kütle spektrometresi tarafından ayrıştırılması ve element derişimlerinin elektron çoğaltıcı bir dedektör tarafından ölçülmesi aşamalarını içerir. Katı örnekler ve organik içeriği yüksek olan numuneler Mikrodalga Yakma Sisteminde işlem görür ve çözelti halinde ICP-MS sistemine gönderilir.

Geniş lineer Aralıkta Kalibrasyon Datası

Cihazın Kabiliyetleri

Agilent Marka 1260 model HPLC ve 7700 model ICP-MS kombine sistemi sayesinde As, Cr elementlerine yönelik türlendirme çalışmalarına imkân tanınmaktadır.
İnterferans giderici çarpıştırma hücresi ve gazı: OSR3, He (%99,999 saflık)
Kompleks matrikslerde yüksek doğrulukta tayin için HMI girişi

Cihazın Kısıtları

Örnek hazırlama işlemi yapılmalıdır.
Sıvı organik içerikli ve katı numuneler mikrodalga yakma sisteminde uygun çözeltiye alma yöntemleri ile analize hazır hale getirilir
Numune partikül içermemelidir.

Yapılan Analizler

5-260 amu aralığındaki elementlerin kalitatif tayini
5-260 amu aralığındaki elementlerin kantitatif tayini
Yüksek hassasiyet sayesinde ng/L tayin limitleri
As, Cr elementlerinde kalitatif ve kantitatif türlendirme çalışmaları

Cihaz Personeli

Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Sabriye Sel : sabriye.sel@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Erdoğan Kirpi : kirpi@merklab.yildiz.edu.tr

Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

Marka, model: Perkin Elmer AAnalyst 400

Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Sistemi Görünümü

Genel Bilgiler

Alevli atomik absorpsiyon spektrometresi (AAAS), kalitatif ve kantitatif olarak elementel tayin yapılmasını sağlayan bir tekli element tekniğidir. Hava/asetilen karışımı ile oluşturulan alev, temel hal atomları üretilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca, ölçülen her bir elemente özgü oyuk katot lambaları bulunmaktadır. Numune içerisinde bulunan ilgili element derişimi ile orantılı olarak, oyuk katot lambadan yayılan ışınım, element atomları tarafından alevde absorplanmakta ve ışınım şiddetindeki azalma katı hal parçacık dedektörü ile ölçülerek ilgili element derişimi bulunmaktadır. Sistem dahilinde bulunan döteryum lambası ile döteryum zemin düzeltmesi de sağlanmaktadır.

Cihazın Kabiliyetleri

K, Na, Cr, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Cd, B, Zn, Pd, Pb ve Al elementlerine özgü oyuk katot lambaları ile toplamda 14 elementin tayini, alevli atomik absorspsiyon spektrometresi ile merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Cihazın Kısıtları

Alevli atomik absorpsiyon spektrometresi, sisleştirici veriminin düşük olması ve optik yoldaki düşük atom-ışık etkileşimleri nedeniyle ilgili analit tayini için yüksek hassasiyet sağlayamamaktadır.
Eş zamanlı olarak çoklu element tayini gerçekleştirilememektedir.
Analizi yapılacak numune, sistem hattına zarar vermemesi ve tayin hassasiyetini etkilememesi açısından askıda katı partikül(ler) içermemelidir.
Katı ve organik içerikli örneklerin analiz öncesi numune ön işlemine (mikrodalga çözündürme) tabi tutulması gerekmektedir.

Yapılan Analizler

Üniversiteler, araştırma merkezleri ve benzeri laboratuvarlar ile çevre, petrol, kimya, metal, metalürji, maden, jeoloji, çimento, sağlık, tıp, biyoloji, gıda ve benzeri sektörlerin ilgili ürünleri için kalitatif ve kantitatif olarak elementel tayin gerçekleştirilebilmektedir.

Cihaz Personeli

Dr. Elif Seda Koçoğlu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Sabriye Sel : sabriye.sel@merklab.yildiz.edu.tr

Mikrodalga Yakma Sistemi

Mikrodalga Çözündürme Sistemi
300’den Fazla Çözündürme Metodu

Genel Bilgiler

ETHOS UP yüksek performanslı mikrodalga yakma sistemi, mikrodalga numune hazırlama (parçalama) için en gelişmiş ve kullanımı kolay sistemdir.
Katı örnekler ve organik içeriği yüksek olan numuneler Mikrodalga Yakma Sisteminde işlem görür ve çözelti halinde ICP-MS sistemine gönderilir.

Cihazın Kabiliyetleri

Organik inorganik sentez
Yüksek sıcaklık (300 °C), ve basınç (60 bar) uygulamalarında dahi yüksek mukavemet
Döner difizör kavite sayesinde mikrodalganın eşit şekilde yayılması sonucu hızlı ısıtma
easyTEMP özelliği ile kontrollü sıcaklık artışı
15’li yakma rotoru sayesinde çoklu numunelerle çalışma

Cihaz Personeli

Dr. Sabriye Sel : sabriye.sel@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Elif Seda Koçoglu : eseda.kocoglu@merklab.yildiz.edu.tr
Dr. Tugçe Unutkan Gösterişli : tugce.unutkan@merklab.yildiz.edu.tr